Lektoři

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Po studiích filozofie výchovy při "University of Wales" působil jako učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, přednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělávání. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade, jinotajný román (nejen) pro děti (2015), I když se nikdo nedívá (2015), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011), Vzdělání mravné a nemravné: Vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice (2011) aj.

Mudr. Michal Bednář, PhD.

Mudr. Michal Bednář, PhD. (1976) vystudoval medicínu na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a doktorské studium v oboru fyziologie a patologická fyziologie, získal atestaci v oboru neurologie a rehabilitační lékařství. Působil jako vysokoškolský pedagog na královéhradecké lékařské fakultě a jako zástupce přednosty neurologické kliniky. Jeho výzkumná práce se týkala abnormní neuroplasticity mozku u migrény, byla publikována v prestižním časopise Clinical Neurophysiology a citována v řadě zahraničních publikací. V roce 2014 za tuto práci obdržel publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. V současné době pracuje jako primář neurologie a vedoucí iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov.

PharmDr. Margit Slimáková

Je v současnosti nejvýraznější česká specialistka na výživu a zdravotní prevenci. Zpopularizovala u nás Zdravý talíř, který rychle nahrazuje zastaralou výživovou pyramidu. Vystudovala farmacii, dietologii v USA a četné certifikované kurzy. Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.

Narozena na jižní Moravě, po delších pobytech v Německu a Číně žije nyní s rodinou v Praze. Na blogu Aktuálně.cz otevírá diskuzi o otázkách zdravotní prevence a politiky. Je maminkou tří dětí, podporuje zavedení výuky zdravé výživy do škol, přirozené terapeutické metody a možnost svobodné volby v očkování.

Přesvědčení: Základem zdraví není farmakoterapie, ale kvalitní strava, zdravý životní styl a dobra nálada.

Mgr. Jaroslav Novotný

Absolvoval učitelské studium biologie a TV na FTVS UK v Praze, hrával volejbal, ale během jakéhosi životního obratu však svět výkonnostního sportu záhy opustil. Do života mu tehdy výrazně zasáhly filozofické přednášky a semináře Z. Kratochvíla, Z. Neubauera, A. Hogenové, R. Palouše, M. Machovce a mnoha dalších osobností. Dnes učí přírodopis, etickou výchovu, angličtinu, tělocvik a pracovní činnosti, hlavně je ale rád nablízku těm, kteří právě zrají a nutkavě hledají možnosti přechodu k něčemu dospělejšímu. V týmu na ZŠ Mozaika dál zkoumá možnosti a meze partnerského přístupu a hluboké sepjetí svobody s hranicemi. Díky Mozaice a vzácné osobnosti Kamily Zemanové se také dostal k dalšímu studiu etické výchovy - jeho závěrečná práce o provázení dospívajících kluků ve škole je k dispozici na webu Ligy otevřených mužů.

Mgr. Zdeněk Slejška

Vystudoval obor biologie - tělesná výchova na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. Největší manažerské ostruhy získal v letech 2006-2010, kdy řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem u nás. Ve volných chvílích rád chodí do lesa, projede se na běžkách a kole a vyráží na hory se svojí početnou rodinou.


Mgr. Michal Dubec

Zabývá se především vedením žáků k odpovědnosti a k sebeřízení v běžných situacích ve škole. Zajímá se o poznatky o fungování mozku, se kterými je možné ve výše uvedených situacích pracovat. Celý svůj pracovní život působí ve školství (učil 8 let na základní škole a později na gymnáziu). Od roku 2007 učí na katedře pedagogiky ZČU v Plzni. Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea, Centrum pasivního domu). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centry pro vzdělávání učitelů (NIDV, KVIC). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. V současné době učí v programu Učitel naživo. 

Mgr. Gisela Kostelecká

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a na Univerzitě Karlově v Praze školský management pro pracovníky ve školství.

Je ředitelkou ZŠ Pardubice, Staňkova 128, a pracuje se 70 zaměstnanci, vzděláváme kolem 700 žáků, součástí školy je školní jídelna a družina. Příležitostně přednáší na téma rozvoj nadání na ZŠ a lektoruje v systému dalšího vzdělávání pedagogů. Má zkušenosti s dotačními a grantovými projekty pro ZŠ. 

Ing. Arch. Stanislava Kratochvílová

V současné době pracuje jako koordinátorka individuálního vzdělávání na několika základních školách ve východočeském kraji, kde pečuje o rodiny, které vzdělávají své děti doma.

Celkem se pohybuje v oblasti školství téměř 20 let, ať už jako učitelka 2. Stupně ZŠ, lektorka volnočasových aktivit, koordinátorka individuálního vzdělávání nebo jako matka vzdělávající své děti doma na prvním i druhém stupni. Více na webu www.ucitneboneucit.cz

PhDr. Mgr. Tomáš Komárek

Psychologií se zabývá od devadesátých let, kdy studoval a pracoval na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (DAMU Praha) u prof. Ivana Vyskočila. Později vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval kurz psychologického koučování, terapeutický výcvik v Gestalt terapii. Pracoval 13 let jako ředitel ZUŠ Trutnov, od r. 2014 působí na Pedagogické fakultě Hradec Králové, kde vede semináře zaměřené na rozvoj sociálních dovedností budoucích učitelů.

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK v Hradci Králové, kde vyučuje pedagogické disciplíny pro studenty učitelských i neučitelských oborů. Na fakultě i mimo ni (v rámci dalšího vzdělávání učitelů) podporuje realizaci pedagogického přístupu zaměřeného na dítě do školního vzdělávání. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu, spoluautorkou publikací o tomto programu a průvodkyní učitelů při praktickém zavádění programu Začít spolu do praxe mateřských a 1.stupně základních škol.


Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

Vzděláním jsem pedagogická psycholožka a zároveň jsem dlouholetou zaměstnankyní Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde 5. rokem vedu Katedru pedagogicky a psychologie. V několika posledních letech se společně se svými kolegy věnuji projektům zaměřeným na inovaci přípravy budoucích učitelů a tyto pokusy se zároveň snažím výzkumně dokumentovat.

Magister Magdalena Żwirełło

Studium psychologie na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani jsem ukončila v roce 2001. Již mnoho let pracuji s dětmi, rodiči
i učiteli. V současnosti jsem zástupkyní ředitele I. neveřejné psychologicko-pedagogické poradny v Klodzku, kde mám možnost realizovat svoji touhu pomáhat dětem prostřednictvím spolupráce s rodiči a učiteli.

Mgr. Naděžda Dvořáková

Žije v Polici nad Metují. Speciální pedagogiku vystudovala v Moskvě. Začátek jejího profesního života je spojen s Broumovem, kde 2 roky pracovala jako učitelka na zvláštní škole. Zajímala ji problematika školní neúspěšnosti a individuální práce s žákem. Tomu se věnovala dalších 12 let v Pedagogicko-psychologické poradně v Náchodě. Zabývala se především dětmi se specifickými poruchami učení - diagnostikou, reedukací, později prevencí rizikového chování jako okresní metodik prevence. Nyní již 10 let pracuje na ZŠ Hradební, Broumov, jako zástupkyně ředitele a výchovný poradce. Baví ji se učit - od života, od žáků, kolegů, rodičů, na kurzech a seminářích. V posledních letech se nadchla pro metodu Feuersteinova instrumentálního obohacení, etickou výchovu, výuku ruštiny, dílny čtení, výuku o holocaustu, pro mentoring. Měla možnost se krátkodobě vzdělávat v Izraeli, v Anglii a v Německu.


Mgr. Petra Dočkalová

Ve svém vzdělání považuje stěžejní, setkání se Zprostředkovaným učením, filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi)

Zkušenosti? Dnes a denně tráví s dětmi již 18 let. Hodně se od nich učí - dávat hranice, přemýšlet nad myšlením každého z nás, jedinečností, zároveň sounáležitostí. Obdivuje jejich spontánnost, nadšení, různé vnímání světa.

Citát, který vystihuje Petry postoj ke vzdělání, učení a myšlení je:  "Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." Albert Einstein

Mgr. Barbara Pospíšilová

Původně učitelka 1. stupně, středoškolská učitelka pedagogiky, působila ve vzdělávání dálkových studentů pedagogických oborů, pedagogický konzultant (Česká filharmonie, Muzeum východních Čech), lektorka DVPP

Jana Vinterová, Eva Kapuciánová

Dlouholeté pedagožky v MŠ, 3 roky pracují s kooperativním vyučováním, sofistikovaně propracovaná metoda práce v centrech. Celoživotně zaměřené na výtvarnou a hudební oblast.

Bronislav Sobotka

Broňa je v Brně usazený učitel, milovník angličtiny a věčný optimista, který si často říká, že má asi tu nejlepší práci na světě. Pomáhá totiž lidem zamilovat se do angličtiny, zbavit se strachu z mluvení a radovat se z vlastních úspěchů a pokroků. Broňa se začal učit anglicky sám až ve dvaceti a dotáhnul to až k červenému diplomu, zkouškám CPE a Celta, k učení angličtiny na pedagogické fakultě i na jazykových kurzech v Oxfordu. Krom klasického učení se Broňa věnuje online kurzům na Seduo.cz a také má asi nejsledovanější český Youtube kanál zaměřený na angličtinu. Broňa věří, že každý, kdo opravdu chce, tak se zvládne naučit anglicky, a také, že "Life is too short for boring English lessons." :)

Mgr. Zdeněk Dlabola

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a elearningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB - spolek pro inovace, dále jako mentor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum, a jako metodik fyzikálně zaměřeného projektu Elixír do škol. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání - metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Mgr. Petr Daniš

Vystudoval filosofii na FF UK v Praze. Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, je členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí. Zabývá se dětmi a přírodou, vzděláváním a ochranou životního prostředí. Zajímá ho, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Napsal knížku "Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Proč děti potřebují přírodu pro své zdraví a učení". Rád by přispěl k tomu, abychom dětem v naší společnosti dali více toho, co jim dlužíme: přirozeného prostředí a láskyplné podpory pro jejich vlastní objevování, učení a nalezení své cesty životem.

Mgr. Pavla Samotánová

Vystudovala Pedagogickou fakultu univerzity Karlovy v Praze, v současné době je na mateřské dovolené, předtím však učila na Základní škole Mozaika s programem Začít spolu, kde nyní ještě učí čtenářské dílny, ráda zahradničí, čte a cestuje.


Mgr. Petra Keprtová

Je učitelkou na ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou a zároveň lektorkou, mentorkou, metodičkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.


Mgr. Jana Říčařová

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. 10 let učí na soukromé základní škole Mozaika v Rychnově nad Kněžnou.  

Mgr. Kamila Zemanová

Je ředitelkou základní školy Mozaika pracující dlouhodobě s inovativními postupy ve vzdělávání ( Začít spolu, slovní hodnocení, kritéria hodnocení, sebehodnocení žáků, projektová výuka, etická výchova.) Je také lektorkou a mentorkou v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.